Încotro mergi? Te-ai întrebat dacă ești pe calea îngustă?

Mulţi oameni spun că sunt mântuiţi şi că vor sfârșii în rai, adică vor merge în împărăţia lui Dumnezeu, unde  vor avea viaţa veşnică.
Dar, este oare adevărat ce spun? Nu cumva ei se sprijină pe minciuni și vicleșug (Isaia 30:12)? Da, acesta este adevărul, ei se sprijină pe minciuni și vicleșug astfel că cei mai mulţi se rătăcesc și sunt departe de adevăr, deoarece nu intră pe poarta cea strâmtă, ci merg pe „calea lată” care duce la pierzare, cu toate că Isus a spus:

 • Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:13-14).

Deci, este cât se poate de clar că sunt puțini aceia care găsesc calea îngustă ce duce la viaţă. Cuvântul de asemeni, mai spune:

 • Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? (Proverbe 20:6)

Deci, nu toți cei ce spun că sunt creștini, sunt cu adevărat creștini. Sunt mulți care se rătăcesc ei înșiși. Cuvântul spune ca mândria inimii lor i-a dus în rătăcire (Obadia 1:3), dar în cele mai multe cazuri, liderii sau cârmuitorii lor îi duc în rătăcire. Adică, sunt conduși departe de poruncile lui Dumnezeu, astfel că și unii și alții merg la pieire.
La Isaia 9:16 este spus:

 • Cei ce povăţuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire şi cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi.

Povățuitorii, sau conducătorii poporului (pastori, învăţători, prezbiteri sau povăţuitori), le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii (2 Petru 2:19), ei nicidecum nu le spun oamenilor că îi duc pe un drum greșit, ci dimpotrivă. Dar fiindcă ei înșiși nu cunosc pe Dumnezeu (1 Corinteni 15:34) și nu se tem de El, de aceea îi învață pe oameni și-i încurajează să continuie pe calea lată pe care ei le-o arată. Şi, pentru că învățăturile lor sunt învățături omenești și nu sunt învățăturile Domnului, se pierd cu toții. Pierduți, înseamnă că nu vor fi mântuiţi, iar Biblia spune că nu vor fi mântuiți pentru că n-au primit dragostea adevărului (2 Tesaloniceni 2:10)
De aceea, orice om trebuie să asculte de Dumnezeu, fiindcă din cele mai vechi timpuri El a dat avertismente prin slujitorii Săi:  Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire şi pustiesc calea pe care umbli!” (Isaia 3:12b)
Isus Hristos însuși, a zis:

 • Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. (Matei 7:15)

Prin ceea ce voi scrie aici, nu caut să mă împotrivesc învăţăturilor adevărate, ci dimpotrivă spun ce spune Biblia. De asemeni, este drept ca cine împarte drept Cuvântul adevărului să primească îndoită cinste, după cum este zis:

 • Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. (1 Tim. 5:17)

Dar, chiar Domnul spune că nu sunt mulţi cei ce află calea îngustă care duce la viaţă, ci sunt puţini (Matei 7:14). Prin urmare eu caut să atrag atenţia unora (din numărul celor chemați). Biblia spune că sunt mulţi care nu cunosc adevărul ci se amăgesc şi se rătăcesc depărtându-se de adevăr. Dar, desigur că cei mai mulţi nu vor recunoaște nicidecum că sunt rătăciţi.
Totuși, pentru că Biblia spune, că trebuie vestit „Cuvântul adevărului” (care este Evanghelia mântuirii), acest lucru îl fac și poate că printre cei care ascultă sau citesc ceea ce scrie aici, se vor găsii şi dintre cei chemaţi de Dumnezeu. Acestora, Domnul le va deschide ochii şi ei se vor pocăii. Acest lucru s-a mai întâmplat, avem exemple în Scriptură, deci nu va fi ceva nou. Cuvântul Domnului a spus-o mai înainte:

 • Ce a fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare. (Eclesiastul 1:9)

În repetate rânduri în Vechiul Testament, ca şi în Noul Testament, au fost aduse avertismente despre învăţătorii mincinoşi care rătăcesc oamenii de la adevăr; apostolul Ioan spune credincioşilor: V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. (1 Ioan 2:26)
Dar, cei mai mulţi oameni nu ascultă de Cuvântul Domnului şi nu se păzesc de prorocii mincinoşi care (nu slujesc adevărului), strecoară erezii nimicitorare, ci se lasă înşelaţi de vorbirile lor dulci şi amăgitoare, astfel că ei se pierd. Tot astfel, Petru spune :

 • În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.
  În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează. (2 Petru 2:1-3)

Da, Biblia spune că: Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor pe învățătorii mincinoși, şi din cauza lor „calea adevărului” va fi vorbită de rău.
Însă atunci când unul dintre aceşti învățători falși este descoperit şi expus că este învăţător mincinos sau că trăieşte în neorânduială (destrăbălare), aproape nimeni nu ia poziţie, ba dimpotrivă deseori i se ia apărarea. De fapt nu este deloc uşor să-i descoperi pe aceşti învăţători mincinoşi, fiindcă sunt ipocriţi şi nu par a fi ceea ce de fapt sunt, adică „lupi răpitori, ce sunt „îmbrăcaţi în haine de oi” (Matei 7:15).
Scripturile, de asemeni, spun:

 • Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. (Romani 16:18)

Ei nu luptă pentru credința adevărată „dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” (Iuda 1:3) ci mai degrabă luptă pentru pântecele lor, astfel că ei îşi apără învăţăturile lor false sau ale religiilor (culte, organizații, adunări) lor. Astfel că, acestea sunt acceptate şi bine primite, iar cuvântul adevărului este lăsat deoparte. În acest sens, Pavel spune:

 • În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine! (2 Corinteni 11:4)

Iată dar, câteva exemple prin care aceştia pot fi definiţi ca învăţători mincinoşi :

1. Au Învăţătură Falsă,

Biblia spune :

 • Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul. (2 Ioan 1:9)

Din moment ce Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu (adică Scripturile, Ioan 1:1, 14; Evrei 4:12-13; Apocalipsa 19:13), doctrina lui Hristos nu este doar învăţătura Lui ce o găsim în Matei, Marcu, Luca, şi Ioan, ci mai degrabă, învăţătura Lui, este totalitatea Scripturii. Prin urmare, un învăţător poate fi găsit a fi adevărat, sau este mincinos, bazat pe simplul fapt că acesta rămâne în limitele cuvântului lui Dumnezeu, sau nu (Ioan 8:47; 1 Timotei 6:3-5; 2 Ioan 9).

 2. Fac apel la Tradiţie,

Înţelegerea corectă a Cuvântului lui Dumnezeu, este dată de Duhul Sfânt (1 Ioan 2:27). Un credincios adevărat nu are nevoie de „părinţii bisericii” (care erau catolici), nici de presupuşii …”mari oameni ai lui Dumnezeu din trecut”, sau de cei din istoria bisericii, sau de comentatori ori cercetători ai Bibliei, sau de vreun om special. În caz contrar, orice altă cale este un apel la tradiţia oamenilor. În Coloseni 2:8 Pavel a avertizat:

 •  Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.

 3. Sau la „Înţelepciunea lumii”.

La 1 Corinteni 2:2 Pavel a scris:

 • Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.

Prin această declaraţie vrea el oare să spună că nu a mai învăţat din Scriptură nimic altceva, decât caracterul şi acţiunile lui Hristos (adică numai ceea ce se găseşte în Matei, Marcu, Luca şi Ioan), precum şi despre răstignirea Sa? Nu nicidecum, ci Pavel a învăţat tot planul lui Dumnezeu (Fapte 20:27).
În 1 Corinteni 2:2 Pavel nu spune că el nu a învăţat întregul plan al lui Dumnezeu. De fapt, chiar declaraţia lui arată că el a învăţat tot planul lui Dumnezeu, pentru că Hristos (care este Cuvântul, Ioan 1:1, 14; Apocalipsa 19:14; Evrei 4:12-13) este tot planul lui Dumnezeu.
Isus Hristos este Cuvântul Dumnezeului celui viu.
De fapt, ceea ce Pavel a arătat practic aici, este că acele cunoştinţe pe care le lăsa să iasă de pe buzele lui, era de fapt dovada de cunoaştere a Scripturii (care este Hristos), şi a lui Isus răstignit. Însă înţelepciunea acestei lumi nu poate să priceapă acest lucru (1 Cor. 3:19).

4. Învățătorii falși sunt „Desfrânaţi”,

 • Prea iubiţilor, pe când căutam cutot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos (Iuda 1:3-4)

Un alt semn comun de identificare a unui învăţător fals, este atunci când vezi pe cineva care transformă harul Dumnezeului nostru, în desfrâu. O altă descriere a desfrâului poate fi găsită în 2 Timotei 3:5 care spune: „având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.” Ei au o formă de creştinism (evlavie), dar neagă puterea adevăratului creştinism (evlavia adevărată). Ei neagă puterea care se manifestă într-o adevărată convertire atunci când harul lui Dumnezeu salvează un suflet (Efeseni 2:1-5; 2 Corinteni 5:17).

5. Alţii tac şi nu iau nici-o atitudine,

Ioan 10:11-13 precizează:

 • Eu Sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor, şi ale cărui oi nu Sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit, şi nu-i pasă de oi.

Dar, cel plătit (care este acolo pentru a face bani; salariatul) nu face nimic contra lupilor. Lupii sunt cei care propagă minciuni (ex. Matei 7:15; Faptele Apostolilor 20:29). Cei plătiţi nu fac nimic împotriva altor învăţători falşi. Atunci când vezi un om care nu dă avertizări (adică nu dă nume), acesta este un învăţător fals el însuşi; un angajat.
Şi când spun „avertizări”, vorbesc despre felul de avertizări pe care Cuvântul lui Dumnezeu îl dă în ceea ce priveşte învăţătorii mincinoşi, dar și de modul în care trebuie făcut.
Este adevărat că unii „lideri creştini”, poate dau impresia că ar expune învăţătorii mincinoşi, dar îi expun ei oare, dezvăluind ceea ce sunt? Nu!
Adevărul este că învăţătorii mincinoşi conduc oamenii către iad (Matei 7:13-14, 15:12-14, 23:15, Luca 6:39, 2 Tesaloniceni 1:8; 2:10, 2 Petru 2:18-22; Apocalipsa 21: 8; 22:15), deoarece prin vicleşug, ei distrag încrederea oamenilor de la Cuvântul lui Dumnezeu.

6. Sunt lacomi de bani,

2 Petru 2:3, vorbind de învăţătorii mincinoşi, spune clar că aceștia „prin cuvântări înşelătoare” caută să aibă un câstig de la voi. În a doua parte a versetului 14, din 2 Petru 2 se spune, „Ei au inima deprinsă la lăcomie….” Acest lucru este de bază pentru învăţătorii falşi. Ei sunt iubitori de bani, deoarece inima lor locuieşte în lăcomie.
Acest lucru este ceva greu de dovedit celor care au minte necredincioasă (de exemplu, cei care nu umblă în adevăr, 2 Corinteni 4:4).
Este un semn de identificare a învățătorilor mincinoși, pentru cei care au ochi să vadă.

7. Le Place să Fie Vorbiţi de Bine.

 • Vai de voi, când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii mincinoşi! (Luca 6:26)

Aici, Isus compară pe cei care sunt „vorbiţi de bine” cu proorocii mincinoşi din vechime. Nu putem spune despre acest verset că nu se aplică şi acelor învăţători despre care alții vorbesc împotriva lor, dimpotrivă. Este un învățător fals, care participă la lucrări neroditoare ale întunericului, trebuie expus (Efeseni 5:11).
În trecut au fost, de asemeni, oameni ce au vorbit împotriva proorocilor falşi. Ilie a vorbit împotriva proorocilor mincinoşi din zilele lui (1 Regi 18:27-40). Mica a vorbit împotriva proorocilor mincinoşi din zilele lui (1Regi 22:23 f). Ieremia a vorbit împotriva proorocilor mincinoşi din zilele lui (ex, Ieremia 23 şi 28). Hristos spune: „Vai”, de cei care, ca şi proorocii falşi din vechime, vorbesc oamenilor ceea ce vor să audă (Isaia 30:8-10, Romani 16:17-18, Galateni 1:10) şi astfel sunt vorbiţi de bine. Oamenii sunt răi, şi lor le sunt plăcuţi învăţători răi (2 Timotei 4:3-4). Aşa cum a fost în zilele lui Isaia aşa este astăzi.

 • Du-te acum-zice Domnul-de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă, şi sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie şi în veci de veci. Scrie că: „Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: „Să nu vedeţi!” şi proorocilor: „Să nu proorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, proorociţi-ne lucruri închipuite! Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!” (Isaia 30:8-11)

Poporul Israel, în acest exemplu, a fost prins flagrant în respingerea lui Dumnezeu. Tot astfel sunt cei ce pretind că ascultă de Dumnezeu. Ei sunt cei cărora le plac „lucrurile măgulitoare, înşelăciunile” şi sunt „iubitori de plăceri” (2 Timotei 3:4, 4:3; Tit 1:16).

În concluzie, trebuie spus despre aceşti învăţători falşi care tăgăduiesc pe Domnul, că este evident faptul că ei nu vin să spună, „Nu cred în Hristos” sau „Isus nu este Domnul„, sau ceva în sensul acesta.
La Iuda 4 este spus că ei înșiși s-au „strecurat” (adică au intrat pe neobservate) printre credinciosi, iar la 2 Petru 2:1, este spus de asemeni că aceștia „vor strecura pe furiş” erezii nimicitoare. Iar Tit 1:16 are răspunsul la modul în care ei tăgăduiesc pe Domnul, care i-a răscumpărat.

 • Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci Sunt o scârbă: nesupuşi, şi netrebnici pentru orice faptă bună.

Acum, se poate pune întrebarea: Tu, încotro mergi?
Poate ești unul din aceia care ascultă de cârmuitori, sau poate chiar tu eşti conducător in adunare, ei bine… „încotro mergi„? Care este calea pe care ai apucat?
Calea îngustă (Matei 7:14), sau calea cea lată (Matei 7:13)?

Dumnezeu este drept, de aceea Cuvântul vorbește atât despre binecuvântarea pe care o vor primi-o cei ce ascultă de cuvântul Lui, dar și despre pedeapsa ce o vor avea cei ce nu-L cunosc.

 • Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
 •  şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. (2 Tesaloniceni 1:6-8)

Mai multe despre învățătorii mincinoși, puteți citii pe această pagină: https://sites.google.com/site/crestinadevarat/prooroci-mincinosi/ci…

Reclame

Un răspuns la „Încotro mergi? Te-ai întrebat dacă ești pe calea îngustă?

 1. În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi. (2 Tesaloniceni 3:6)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s